Visa informasjon

Søknadsskjema med dokumentasjon skal leveres til Generalkonsulat bare personlig. NB! Generalkonsulat mottar ikke dokumentene per post!

Avhentingen av pass med ferdige visa og grenseboerbevis (GBB) foregår mandag-fredag mellom 9.00 og 12.00 uten forutgående tidsbestilling.

Dokumenter for utstedelse av visa eller GBB uten forutgående tidsbestilling kan leveres mandag-fredag mellom 9.00 og 12.00 på Generalkonsulatet.

Behandlingen av søknaden starter kun etter at all nødvendig dokumentasjon er levert til Generalkonsulat. Generalkonsulat mottar betalinger for konsulære tjenester som blir gjennomført bare i banker eller på nettbank. Giroer blir utlevert av Generalkonsulats medarbeidere etter kontroll av dokumentene.

OBS! Med tanke på at det er bare en norsk bank (Sparebank 1) som fungerer i Kirkenes, at den ikke mottar kontant og betjener kun egne kunder, ber vi dere om å tenke igjennom på forhånd hvordan dere vil betale for konsulære tjenester. Betalingen skal foretas bare etter at fakturaen er utlevert av Generalkonsulatets medarbeider.

Generalkonsulat mottar heller ikke søknadskjemaer som er sendt på faks eller e-post.

Følgende dokumentasjon skal innleveres uansett type visum (unntatt grenseboerbevis) det søkes om:

 1. Utfylt elektronisk søknadsskjema (https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx). Søknadsskjemaet skal dateres og undertegnes av søkeren personlig. Fra 1. oktober 2013 er visumsøknadskjemaer som ble utfylt skriftlig (unntatt grenseboerbevis) ikke gyldig. Alle spørsmål i søknadsskjemaet skal besvares på russisk, norsk eller engelsk med blokkbokstaver. Falske eller villedende opplysninger samt det å unnlate å gi relevante opplysninger i søknadsskjema kan føre til at søknaden blir avslått. Rettelser i søknadsskjema er ikke tillatt. Søkeren kan bli bedt om å dokumentere opplysninger gitt i søknadsskjemaet.
 2. Gyldig pass (kun original). Passet skal ha minst to blanke sider og må være gyldig i minst 6 måneder utover visumets utløpsdato. Skader i passet (særlig på bildesiden) vil føre til avslag på visumsøknad.
 3. Et nytt passbilde limt i øvre høyre hjørne av søknadsskjemaet.

Fotografiet skal være:

35x45 mm

maksimalt 6 måneder gammelt, og ligne på søker

vise hele ansiktet

uten hodeplagg, slør eller hatt

tatt mot en lys bakgrunn

Dersom kravene ovenfor ikke er oppfylt, vil søkeren bli bedt om å innlevere et nytt fotografi som tilfredsstille kravene.

 1. Reiseforsikring gyldig i Russland som inneholder søkerens navn og gyldighetsperiode. Gyldighetsperioden må dekke hele perioden og alle dagene søker kommer til å oppholde seg i Russland. Ved søknad om flerreisevisum skal reiseforsikringens gyldighetsperiode dekke minst 90-dagers opphold i Russland i løpet av de første 180 dager av visumets gyldighetsperiode.

Enkeltvisum og visum for to innreiser utstedes for opphold med inntil 90 dagers varighet. Det er mulig å søke om enkeltvisum gjentatte ganger, også etter hverandre, men den samlede oppholdstiden i Russland kan ikke overskride 90 dager i en 180 dagers periode. Gebyret for å behandle søknad om visum for både norske statsborgere og EU-borgere (unntatt Storbritannia) beløper seg til NOK 315 (EUR 35) dersom behandlingstiden er 4-10 arbeidsdager. Hastevisum kan utstedes i løpet av 1-3 arbeidsdager mot et gebyr på NOK 630 (EUR 70). Visumsenteret også tar et tjenestegebyr på NOK 250 (EUR 30) i tillegg for ett visum hvis dokumentene leveres dit.

Søkeren kan bli kalt inn til et intervju. Generalkonsulat forbeholder seg retten til å stille spørsmål om personlige, økonomiske, forretnings- eller bedriftsmessige forhold samt om søkerens næringslivspartnere, slektninger og kontakter i Russland.

Flerreisevisum kan utstedes med inntil fem års gyldighet.

Man kan søke om flerreisevisum med inntil ett års gyldighet forutsatt at vedkommende i løpet av foregående år har fått minst ett visum og har benyttet seg av det i samsvar med lovgivningen om innreise og opphold i Den Russiske Føderasjon og at det er grunnlag for å anmode om flerreisevisum;

Man kan søke om flerreisevisum med minst to og høyst fem års gyldighet forutsatt at vedkommende i løpet av de to foregående år har benyttet seg av ettårig flerreisevisum i samsvar med lovgivningen for innreise og opphold i Den Russiske Føderasjon at og at vedkommende fortsatt har gyldig grunn til å anmode om flerreisevisum.

Ved utstedelsen av flerreisevisum kan man oppholde seg i Den Russiske Føderasjon i inntil 90 dager per tidsrom på 180 dager. Det må dokumenteres forsikring for den første innreiseperioden. Reiseforsikringens gyldighetsperiode bør fremgå av brevet som utstedes av forsikringsselskapet.

Flerreisevisum kan behandles i løpet av 10 arbeidsdager mot et gebyr på NOK 315 (EUR 35). Gebyret skal ikke betales før en konsulatmedarbeider har sjekket alle nødvendige dokumenter.

Visumgebyr må betales uavhengig av om visum blir innvilget eller avslått og gebyret refunderes ikke. Visum type, gyldighetsperiode og utstedelsesdato for visum kan ikke endres.

Når søknaden er tatt imot, blir det utstedt kvittering med angitt hentedato. Kvitteringen må forevises ved avhenting.

Ved avhenting bør søkeren kontrollere opplysninger i visumet (passnummer, fødselsdato, gyldighetsperiode) og om nødvendig returnere det til Generalkonsulat for korrigering. Generalkonsulat påtar seg intet ansvar for feil som ikke er blitt oppdaget i tide og rettet før avreise fra Norge.

Dersom man har byttet pass og det nye passet ikke inneholder gyldig russisk visum bør det gyldige russiske visumet overføres til det nye passet. For å gjøre dette må det rettes en henvendelse til Generalkonsulat hvor visumet ble utstedt.

Det er ikke mulig å ha to gyldige visa samtidig. Dersom man søker om et nytt visum før gyldighetsperioden for det siste visumet utløper, blir det første visumet annullert.

Dersom søkeren tidligere var russisk statsborger og senere emigrerte, skal det innleveres bekreftelse på at vedkommende ikke er russisk statsborger lenger (dette gjelder dersom man forlot Russland etter 6. februar 1992). Slik bekreftelse kan f. eks. være en løsningserklæring utstedt av Russlands Ambassade. I motsatt fall blir søknaden ikke tatt imot. Russiske statsborgere kan reise inn og ut av Russland kun med gyldig russisk pass.

Statsborgere av tidligere Sovjetunionens republikker som har bilaterale visumfrie avtaler med Den Russiske Føderasjon (Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Tadsjikistan, Ukraina og Usbekistan), reiser inn i Russland med deres nasjonale pass eller andre dokumenter nevnt i disse avtaler.

Ved turistreiser skal søknaden inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt elektronisk søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. Standard bekreftelse (underlagsdokumenter) fra et hvilket som helst autorisert russisk reisebyrå registrert i Russlands utenriksministerium. Bekreftelsen må inneholde søkerens fulle navn, fødselsdato, passnummer, inn- og utreisedato, reiserute, reisebyråets registrerings- og referansenummer, offisielt stempel og underskrift av en autorisert person. Kun hotellreservasjon er ikke nok for å få turistvisum. Hele hotelloppholdet må være forhåndsbetalt før man søker om visum.
 3. Turistvoucher utstedt av et autorisert reisebyrå som inneholder søkerens fulle navn, fødselsdato, passnummer, inn- og utreisedato, navn på russisk turistselskap som tar imot søkeren og bekreftelse på at hele oppholdet i Russland er betalt.

Generalkonsulat kan motta kopi av dokumentasjon nevnt i punkt 2 og 3 på faks. Søkeren kan bli bedt av konsulatmedarbeideren om å fremlegge alle underlagsdokumentene i original, herunder billetter til alle steder som skal besøkes, returbilletter og kvittering fra søkerens reisebyrå med nøyaktig beløp som er betalt for turen og oppholdet.

Et turistvisum kan ikke ha lengre varighet enn 30 dager. Visumpliktige utlendinger som skal reise på turistvisum til Russland, må kunne fremvise bekreftelse, turistvoucher og returbilletter med bekreftet utreisedato. Søkeren kan også bli bedt om å vise at man har tilstrekkelige midler til å dekke reisen og oppholdet i Russland.

Gebyret for å behandle søknader om turistvisum for norske statsborgere samt borgere av EU-land beløper seg til NOK 315 (EUR 35) dersom behandlingstiden er 4-10 dager. Hastevisum kan utstedes i løpet av 1-3 dager mot et gebyr på NOK 630 (70 EUR). Gebyret skal ikke betales før en konsulatmedarbeider har sjekket alle nødvendige dokumenter.

OBS! Med tanke på at det er bare en norsk bank (Sparebank 1) som fungerer i Kirkenes, at den ikke mottar kontant og betjener kun egne kunder, ber vi dere om å tenke igjennom på forhånd hvordan dere vil betale for konsulære tjenester. Betalingen skal foretas bare etter at fakturaen er utlevert av Generalkonsulatets medarbeider.

OBS! Flere nettsteder tilbyr salg av ”invitasjoner” til Russland, både for turist- og forretningsreiser. I henhold til russisk lovgivning er salg og kjøp av slike dokumenter gjennom internett ulovlig. ”Invitasjoner” ervervet på internett danner ikke grunnlag for visum til Russland og vil ikke bli akseptert av konsulatavdeling.

Besøk til slektninger eller venner som er russiske statsborgere eller ikke-EU-borgere

Ved privatbesøk skal søknad inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt elektronisk søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. En offisiell privat innbydelse (kun i original) utstedt av Den Russiske Føderasjons føderale migrasjonstjeneste. Den som inviterer visumsøkeren til Russland (gjelder ikke norske statsborgere og borgere av EU-land med lovlig opphold i Russland) må søke om innbydelse hos den lokale avdelingen av den føderale migrasjonstjeneste. Innbydelsen sendes direkte til søkeren.

OBS! Visum for privatbesøk utstedes kun i samsvar med inn- og utreisedatoer i innbydelsen og varer i maksimum 90 dager. Reiseforsikringen må dekke hele perioden det søkes om.

Slektninger av russiske statsborgere registrert ved Generalkonsulat faller også inn under disse regler.

Gebyret for å behandle søknader om visum for privatbesøk for norske statsborgere beløper seg til NOK 315 (EUR 35), behandlingstiden er 4-10 dager. Hastevisum kan også utstedes mot et gebyr på NOK 630 (70 EUR), behandlingstiden er 1-3 dager. Borgere av andre land må på forhånd sjekke gebyret med Generalkonsulat.

OBS! Med tanke på at det er bare en norsk bank (Sparebank 1) som fungerer i Kirkenes, at den ikke mottar kontant og betjener kun egne kunder, ber vi dere om å tenke igjennom på forhånd hvordan dere vil betale for konsulære tjenester. Betalingen skal foretas bare etter at fakturaen er utlevert av Generalkonsulatets medarbeider.

Besøk til slektninger som er norske statsborgere eller borgere av et EU-land med lovlig opphold i Russland

EU-borgere som arbeider, studerer eller har annet lovlig opphold i Russland, kan invitere sine nære slektninger – kone, barn (herunder adopterte), foreldre (herunder adoptivforeldre), besteforeldre og barnebarn ved å benytte seg av den forenklede fremgangsmåten. Søknad skal inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt elektronisk søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. En skriftlig anmodning (kun i original) fra vertspersonen som skal inneholde følgende opplysninger:

for vedkommende som inviterer – fornavn, etternavn og adresse i Russland;

for vedkommende som er invitert – fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, tidspunkt for og formål med reisen, antall innreiser.

 1. Vedkommende som inviterer skal dokumentere lovlig opphold i Russland ved å legge frem kopi av følgende dokumenter: midlertidig opphold, oppholdstillatelse eller studie- eller arbeidsvisum for et tidsrom på mer enn 90 dager i Den Russiske Føderasjon.
 2. Dokumentasjon på slektskap mellom vedkommende som inviterer og den som er invitert. Eksempler på dokumentasjon: fødselsattest, vigselsattest eller melding om navnendring. Dokumentasjonen skal enten være på russisk, norsk eller engelsk.

OBS! Foreldre, besteforeldre, barn (over 21 år) og barnebarn kan kun få enkeltvisum i inntil 90 dager. Reiseforsikringen må dekke hele oppholdsperioden i Russland. Ektefeller og barn (under 21 år) kan få visum med inntil fem års gyldighet i samsvar med gyldigheten til vertspersonens tillatelse til lovlig opphold i Russland.

Visumet utstedes gebyrfritt.

Besøk av militære eller sivile gravsteder

Norske statsborgere og EU-borgere kan besøke gravstedet til sine slektninger en gang i året ved å benytte seg av den forenklede fremgangsmåten. Søknad skal inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt elektronisk søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. Et offisielt dokument som bekrefter at graven eksisterer og er bevart.
 3. Et offisielt dokument som bekrefter slektskap eller annen forbindelse mellom søkeren og avdøde. Eksempler på dokumentasjon: fødselsattest, vigselsattest eller melding om navnendring. Ovennevnte dokumenter aksepteres kun på russisk, norsk eller engelsk språk.

For besøk på gravsteder utstedes det kun enkeltvisum med varighet i inntil 14 dager.

Besøk til Russland i forbindelse med død eller alvorlig sykdom hos en nær slektning

Utlendinger kan besøke Russland i forbindelse med død eller alvorlig sykdom hos en nær slektning. Søknaden må leveres personlig og inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt elektronisk søknadsskjema, pass, et passbildefoto, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. Et offisielt dokument som bekrefter at en nær slektning har en alvorlig sykdom eller er død. Slik dokumentasjon kan være et telegram bekreftet av lege eller en dødsattest (dokumentasjon sendt på faks godtas).
 3. Et offisielt dokument som bekrefter slektskap mellom søkeren, den som er alvorlig syk eller den avdøde. Eksempler på dokumentasjon: fødselsattest, vigselsattest eller melding om navnendring.
 4. Dokumentasjon skal leveres personlig og søkeren må oppgi oppholdsadresse i Russland.

Det utstedes kun enkeltvisum som varer i maksimum 30 dager. Visumet utstedes gebyrfritt så snart som mulig.

Norske statsborgere eller borgere av EU-land kan besøke Russland med forretnings- eller kommersielle formål, for å delta i konferanser, utstillinger eller i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer ved å benytte seg av den forenklede fremgangsmåten. Søknad skal inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt elektronisk søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland);

OBS! Med tanke på at det er bare en norsk bank (Sparebank 1) som fungerer i Kirkenes, at den ikke mottar kontant og betjener kun egne kunder, ber vi dere om å tenke igjennom på forhånd hvordan dere vil betale for konsulære tjenester. Betalingen skal foretas bare etter at fakturaen er utlevert av Generalkonsulatets medarbeider.

 1. Dokumentasjon på formålet med reisen til Russland

For deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på russisk territorium:

 • et brev (i original eller fargekopi av god kvalitet) utstedt av kompetent myndighet i Norge, et annet EU-land eller av en EU-organisasjon som bekrefter at søkeren deltar i statens delegasjon som skal reise til russisk territorium for å delta i de nevnte arrangementene, vedlagt en kopi av den offisielle innbydelsen fra statlige eller lokale myndigheter i Den Russiske Føderasjon eller fra mellomstatlige organisasjoner.

Det utstedes enkelt- og flerreisevisum dersom en regelmessig deltar på offisielle møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på russisk territorium rutinemessig. Visum utstedes gebyrfritt.

For næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet:

 • En skriftlig anmodning fra den juridiske person eller selskap som er vertskap, en organisasjon eller et kontor eller deres underavdelinger, statlige eller lokale myndigheter i Den Russiske Føderasjon som organiserer handelskomiteer og industriutstillinger, konferanser og symposier avholdt på Den Russiske Føderasjons territorium. Den skriftlige anmodningen skal inneholde følgende opplysninger og skal leveres til Generalkonsulat i original eller fargekopi av god kvalitet:

for den juridiske personen, selskapet eller organisasjonen som inviterer: fullstendig navn, adresse i Russland og skattebetalers identifiseringsnummer;

for vedkommende som er invitert: fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, tidspunkt for og formål med reisen, antall innreiser.

OBS! Anmodningen må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel.

Generalkonsulatet forbeholder seg retten til å sjekke alle opplysninger i innbydelsen. Det utstedes både enkelt- og flerreisevisum.

For yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer mellom russisk og norsk territorium i kjøretøyer registrert i Den Russiske Føderasjon eller Norge eller i en av EUs medlemsstater:

 • En skriftlig anmodning fra den nasjonale organisasjonen (foreningen) for transportører i Norge (kun i original) som driver internasjonal transport på vei, der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt. Den skriftlige anmodningen skal inneholde følgende opplysninger:

for organisasjonen – organisasjonens fullstendige navn, adresse i Norge, organisasjonsnummer;

for yrkessjåføren – fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, turens formål og varighet, antall innreiser.

OBS! Innbydelsen må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel.

For journalister (gjelder ikke frilansjournalister) som reiser til Russland for å dekke spesielle arrangementer, gjennomføre intervju i samsvar med arbeidsgiverens oppdrag osv, men ikke for å arbeide i Russland som akkreditert journalist:

 • en attest eller annet dokument utstedt av en norsk yrkesorganisasjon som godtgjør at vedkommende er utdannet journalist (kun original);
 • en skriftlig anmodning fra søkerens arbeidsgiver som viser at formålet med reisen er å utføre journalistisk arbeid (kun original) og inneholder følgende opplysninger:

for organisasjonen – organisasjonens fullstendige navn, adresse i Norge, organisasjonsnummer;

for journalisten – fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, reisens formål og varighet, antall innreiser.

OBS! Innbydelse må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel. Det utstedes både enkelt- eller flerreisevisum.

For personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer ved universiteter eller andre utvekslingsprogrammer:

 • en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen om å delta i slik virksomhet som er spesifisert i anmodningen (original eller fargekopi av god kvalitet), og som inneholder følgende opplysninger:

for vedkommende som inviterer - organisasjonens fullstendige navn, juridisk adresse i Den Russiske Føderasjon, skattebetalers identifiseringsnummer;

for vedkommende som er invitert - navn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, reisens formål og varighet, antall innreiser.

OBS! En innbydelse må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel. Det utstedes både enkelt- eller flerreisevisum. Visum utstedes gebyrfritt dersom formålet med reisen er tydelig spesifisert i framlagte dokumenter.

For skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer samt andre aktiviteter knyttet til utdanning:

 • dokumentasjon som godtgjør at vedkommende er skoleelev, student eller lærer. Eksempler på dokumentasjon: studiebevis utstedt av universitetet, internasjonalt studentkort eller brev fra vedkommendes lærested.
 • en skriftlig anmodning eller et opptaksbevis (original eller fargekopi av god kvalitet) fra universitetet, akademiet, instituttet, høyskolen eller skolen som er vertskap, eller bevis for de kursene de skal følge, som inneholder følgende opplysninger:

for vedkommende som inviterer: organisasjonens fullstendige navn, juridisk adresse i Den Russiske Føderasjon, skattebetalers identifiseringsnummer;

for vedkommende som er invitert: fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, reisens formål og varighet, antall innreiser.

OBS! En innbydelse må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel.

Ovennevnte gjelder kun personer som reiser til Russland for korttidsstudier, for å følge kurs eller forberedende kurs. For søknad om studievisum til Russland utover 3 måneder se arbeids- og studievisum.

Det utstedes kun enkeltvisum. Visum utstedes gebyrfritt.

Det utstedes både enkelt- eller flerreisevisum.

For deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem (gjelder ikke supportere eller fans):

 • en skriftlig anmodning (original eller fargekopi av god kvalitet) fra vertsorganisasjonen: kompetente myndigheter, nasjonale idrettsforbund i Den Russiske Føderasjon og Den Russiske Føderasjons olympiske komité som inneholder følgende opplysninger:

for vedkommende som inviterer: organisasjonens fullstendige navn, juridiske adresse i Den Russiske Føderasjon, skattebetalers identifiseringsnummer;

for vedkommende som er invitert: navn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, reisens formål og varighet, antall av innreiser.

OBS! En innbydelse må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel.

Det utstedes både enkelt- eller flerreisevisum. Visum utstedes gebyrfritt for deltakere i internasjonale idrettsarrangementer for ungdom og ledsagere.

For deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer:

 • en skriftlig anmodning (original eller fargekopi) fra øverste administrative leder/ordføreren i norsk by som bekrefter at søkeren er medlem i dennes delegasjon som reiser til vennskapsbyen på Den Russiske Føderasjons territorium, vedlagt en kopi av den offisielle innbydelsen fra øverste administrative leder/ordføreren i russisk vennskapsby.

Visum for humanitært grunnlag utstedes gebyrfritt. Gebyret for et forrentingsvisum er NOK 215 eller 630 for norske og EU-statsborgere (unntatt Storbritannia) avhengig av behandlingsfrist.

For å søke om arbeids- eller studievisum må følgende dokumenter innleveres:

 1. Utfylt elektronisk søknadsskjema, nasjonalt pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland). Passet må være gyldig i minst 1,5 år utover visumets utløpsdato;
 2. En offisiell innbydelse (kun i original) utstedt av Den Russiske Føderasjons føderale migrasjonstjeneste. Den som inviterer visumsøkeren til å studere eller arbeide i Russland må søke om innbydelse hos den lokale avdelingen av den føderale migrasjonstjeneste. Innbydelsen sendes direkte til søkeren.
 3. For studie- eller arbeidsvisum skal man presentere en negativ HIV-test i original. HIV-testen må innholde informasjon om pasienten, original underskrift av legen og den medisinske organisasjonens stempel. HIV-testen må ikke være eldre enn 3 måneder.

OBS! Med tanke på at det er bare en norsk bank (Sparebank 1) som fungerer i Kirkenes, at den ikke mottar kontant og betjener kun egne kunder, ber vi dere om å tenke igjennom på forhånd hvordan dere vil betale for konsulære tjenester. Betalingen skal foretas bare etter at fakturaen er utlevert av Generalkonsulatets medarbeider.

Det utstedes kun enkeltvisum som varer i maksimum i 90 dager. Søknad om forlengelse av visum må leveres til Den Russiske Føderasjons føderale migrasjonstjeneste. Reiseforsikringen må dekke hele perioden det søkes om.

Fra 29. mai 2012 er Avtale mellom Norge og Russland om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i begge land gyldig. Ifolge det har grenseboere av norsk grenseområdet (Sør-Varanger kommune innenfor en sone på 30 km fra riksgrensen) rett til gjentatte innreiser, utreiser og opphold (hver gang ikke mer enn 15 etterfølgende dager) i grenseområdet av Russland (en sone på 30 km fra riksgrensen inkludere Nikel, Zapoljarnyj, Petsjenga og Korzunovo byene).

Russlands Generalkonsulat i Kireknes mottar søknader om utstedelse av grenseboerbevis. GBB utstedes for en periode på 3 år men ikke lenger enn gyldighetsperioden til nasjonalpass. For å søke om grenseboerbevis må følgende dokumenter innleveres:

 1. Utfylt søknadsskjema for grenseboerbevis (pdf), nasjonalt pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. Bostedsattest fra Folkeregisteret som bekrefter at vedkommende er bosatt i norsk grensesonen i minst 3 år. Hvis vedkommende er bosatt på nåværende adresse i mindre enn 3 år, skal man få adressehistorie fra Folkeregisteret.

Gebyret for å behandle søknad om grenseboerbevis beløper seg til NOK 180 (EUR 20).

Man kan også søke om GBB gjennom Visumsenteret i Kirkenes (Havneveien 1, 9900 Kirkenes). I dette tilfellet tar Visumsenteret et tjenestegebyr på NOK 125 (EUR 15) i tillegg for ett grenseboerbevis.

OBS! Med tanke på at det er bare en norsk bank (Sparebank 1) som fungerer i Kirkenes, at den ikke mottar kontant og betjener kun egne kunder, ber vi dere om å tenke igjennom på forhånd hvordan dere vil betale for konsulære tjenester. Betalingen skal foretas bare etter at fakturaen er utlevert av Generalkonsulatets medarbeider.

De følgende personer får GBB gratis:

 1. Yngre enn 18 ar;
 2. Heltidsstudenter (forutsatt de innleverer et gyldig studentbevis)
 3. Eldre enn 60 år.

Hvis det ikke er mulig å fortsette å benytte seg av grenseboerbeviset eller passet, skal nytt GBB utstedes også gratis for den resterende gyldighetsperioden til det tidligere GBB.

Opplysninger angående tilstedeværelse av begrunnelser for avslag på innreisetillatelse til Den Russiske Føderasjons territorium av utenlandske borgere kan man i forveien finne på Den Russiske Føderasjons Føderale migrasjonstjenestes nettside www.fms.gov.ru i avsnitt "informasjonsservice" ved å innføre personlige data i tilsvarende søknadsfelter.