Diplomatliste

Generalkonsul – Sergey Shatunovskiy-Byurno
Konsul - Igor Lapitskiy
Attaché – Mikhail Kharitonov